top of page

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych przekazywanych w toku zawierania umowy/umów pomiędzy stronami, realizacji i rozliczenia umowy/umów, a także działań podjętych w celu zawarcia tych węzłów obligacyjnych jest Oknowent Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Ceglana 11, KRS nr 0000422832, NIP nr 6443500503., zwana dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest również mailowo, na adres: aluminium@oknowent.eu.
2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
•    zawarcie, realizacja i rozliczenie umowy/umów pomiędzy stronami lub podjęcie działań niezbędnych w celu zawarcia tych węzłów obligacyjnych, dla wykonania których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne;
•    uzasadniony interes Administratora, który przejawia się przede wszystkim w zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń z umowy/umów;
•    wykonanie obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
3.    Dane osobowe kontrahenta przetwarzane są przez Administratora dla celów związanych z realizacją umowy/umów (w tym wykonania obowiązków w ramach gwarancji i rękojmi) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy/umów. Dane osobowe są również przetwarzane z uwagi na uzasadniony interes Administratora, który przejawia się przede wszystkim w zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń z umowy/umów. Dane są również przetwarzane z uwagi na obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności obowiązki rachunkowo – podatkowe (prowadzenie ewidencji podatkowych).
4.    Dane osobowe kontrahenta przetwarzane przez Administratora  na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę kontrahenta, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto Administratora przetwarza również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych.
5.    Podanie danych osobowych dla celów zawarcia i realizacji umowy/umów nie było obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowodowałoby, że zawarcie i realizacja umowy/umów nie byłaby możliwa. 
6.    Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W sytuacji uzasadnionego interesu Administratora dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy i dochodzenia swoich roszczeń przez każdą ze stron. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych w sytuacji uzasadnionego interesu Administratora wynosi 5 lat od upływu okresu gwarancji i rękojmi. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
7.    Administrator może przekazywać dane osobowe kontrahenta - podmiotom (odbiorcom) realizującym transport towaru do kontrahenta, podwykonawcom, firmom księgowym, firmom informatycznym, kancelariom prawnym, likwidatorom szkód, ubezpieczycielom lub innym podmiotom związanym pośrednio lub bezpośrednio z realizacją umowy. 
8.    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych kontrahenta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
9.    Kontrahent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. 
        Kontrahent może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:
    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł,
    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje ono np. w sytuacji gdy kontrahent zauważy, że jego dane są nieprawidłowe. Wówczas kontrahent może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres potrzebny do weryfikacji prawidłowość tych danych.
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane kontrahenta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo gdy kontrahent wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Nadto, w przypadku, gdy kontrahent zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub gdy jego dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody kontrahenta lub umowy zawartej z nim oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kontrahenci mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.
10.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych kontrahentowi lub osobie reprezentującej kontrahenta przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11.    W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec kontrahenta lub osoby reprezentującej kontrahenta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

bottom of page